Informace o zpracování osobních údajů zákazníků


1. LIVOX spol. s r.o., se sídlem Frýdlantská 1359/19, 46001 Liberec 1, IČO: 44565020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 1878 („Správce“), zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové gdpr@livox.cz.
2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).
3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
3.1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
3.2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
3.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
3.4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
4.1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;
4.2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
4.3. k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;
4.4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány
Dokument číslo 12 | Informace o zpracování osobních údajů zákazníků | strana: 2/2
(skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit
neoprávněné osoby) či anonymizovány.
6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování
osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.
(marketingová firma, účetní firma, přepravním společnostem, dodavatelům). Kompletní seznam
příjemců je možno poskytnou k nahlédnutí na základě požadavku na naší provozovně. Osobní
údaje nebudou předávány do třetích zemí.
7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně
práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení
zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21
GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).
8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními
předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost
subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není
dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
9. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů
nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje
k uzavření a plnění smlouvy.


Přihlaste se k odběru novinek