Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

společnosti LIVOX s.r.o.
(Platné od 1. 1. 2014)


Společnost LIVOX s.r.o., IČ: 44565020, se sídlem Liberec 1, Frýdlantská 1359/19, PSČ: 460 01. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. , vložka 1878 dnešního dne vydává následující všeobecné podmínky pro prodej zboží:

I. Rozsah způsobnosti

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na prodej zboží společnosti LIVOX a.s. zákazníkům pro jejich podnikání a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena buď konkludentně na základě objednávky nebo prostředky komunikace na dálku, zejména prostřednictvím sítě internet, ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník).

II. Definice

(1) Prodávajícím je společnost LIVOX s.r.o., IČ: 44565020, se sídlem Liberec 1, Frýdlantská 1359/19, PSČ: 460 01. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. , vložka 1878.
(2) Kupujícím je zákazník, který řádně vyplnil identifikační údaje do formuláře.
(3) Zbožím se rozumí zboží uvedené v nabídce prodávajícího, v den objednávky.
(4) Cenou rozumí se cena uvedená v ceníku prodávajícího platného v den objednávky.

III. Objednávky

(1) Kupující objednává zboží u prodávajícího buď písemně nebo prostřednictvím sítě internet, nebo jiným dohodnutým způsobem. Podmínkou objednávky je bezvýhradný souhlas Kupujícího s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
(2) V objednávce musí být uvedeny přinejmenším následující údaje:
a) označení kupujícího (jméno, příjmení, bydliště fyzické osoby, identifikační číslo, nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby jednající jménem právnické osoby, uvedení funkce této osoby, kontaktní údaje – telefon, event. elektronická adresa)
b) identifikace zboží podle katalogu prodávajícího
c) množství zboží
(3) Prodávající objednávku potvrdí, teprve potvrzením objednávky je kupní smlouva uzavřena. Potvrzením objednávky kupující potvrdí zboží, jeho cenu a způsob a dobu dodání
zboží. Potvrzení může být provedeno písemně, elektronickou poštou nebo dodáním objednaného zboží.

V. Cena zboží

(1) Cena zboží je uvedena v ceníku prodávajícího platného v den doručení objednávky prodávajícímu.
(2) Cena je splatná podle volby prodávajícího buď v hotovosti při převzetí zboží nebo na základě faktury – daňového dokladu se splatností čtrnácti dnů. Prvý nákup kupujícího bude vždy uhrazen nejpozději při dodání zboží.
(3) Prodávající se může v jednotlivých případech s kupujícím dohodnout na odlišném způsobu úhrady ceny.
(4) Úhrada ceny děje se na účet prodávajícího číslo účtu: 673517303, kód banky: 0300, variabilní symbol uvedený v daňovém dokladu.
(5) Prodávající je oprávněn k ceně zboží připočítat manipulační poplatek v případě, že souhrn cen zboží v jedné objednávce nedosáhne částku 5000,- Kč bez DPH.

VI. Výběr zboží

(1) Kupující odpovídá za to, že si zboží řádně vybere a že zboží odpovídá účelu, ke kterému jej kupující hodlá použít. Prodávající poskytne kupujícímu při výběru zboží konzultace a pomoc, zpravidla telefonickou nebo elektronickou formou. Vadou zboží není, pokud se po dodání zboží ukáže, že zboží je nevhodné pro účel zamýšlený kupujícím. Prodávající je oprávněn tyto případy řešit individuálně.
(2) Zboží nabízené k prodeji prodávajícím je způsobilé k uvedení na trh na území České republiky.
VII. Dodání zboží
(1) Zboží bude kupujícímu dodáno na základě volby prodávajícího nebo podle dohody s kupujícím prostřednictvím smluvního přepravce určeného prodávajícím, event. prostřednictvím vlastní autodopravy. Jiný způsob dodání zboží je třeba vždy předem dohodnout.
(2) Vlastnické právo ke zboží, nebezpečí poškození, ztráty a zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
(3) Součástí zboží je vždy i jeho průvodní dokumentace. V případě, že se zboží vrací prodávajícímu, je prodávající oprávněn odmítnout převzít zboží, pokud dokumentace není vrácena úplná.


VIII. Záruka za kvalitu

(1) Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců, pokud není u produktu uvedeno jinak, s výjimkou spotřebního materiálu.
(2) Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit v případě, že výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pokyny výrobce či v rozporu s účelem, pro který je výrobek určen.
(3) Je právem prodávajícího určit, jakým způsobem bude vada zboží odstraněna, tj. zda dojde k výměně zboží za jiné, bezvadné, či k opravě zboží, či ke slevě z ceny. Nároky z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.
(4) V případě, že kupující zašle k opravě zboží prostřednictvím držitele poštovní licence, či prostřednictvím zasilatele či dopravce, je povinen ho zaslat v původním obalu. V opačném případě jakákoli změna na zboží, poškození, ke kterým by mohlo dojít v průběhu přepravy, jdou k tíži kupujícího.
(5) Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je mu doručeno jinak, než v původním obalu.
(6) Pokud je obal porušen jakýmkoli způsobem (potrhán, popsán, přelepen, apod.), má prodávající (LIVOX spol. s r.o.) právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 20 % z prodejní ceny zboží bez DPH, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje prodávajícímu opětovně prodat zboží.

IX. Podmínky vrácení peněz

(1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1810 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován. (2) V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu, a čísla účtu pro zaslání peněz. Peníze za vrácené zboží se obvykle zasílají převodem na účet kupujícího, není ale vyloučena po dohodě obou stran jiná forma. (3) Kupující může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by nemělo nahrazovat případnou reklamaci. Kupujícího projev vůle odstoupit od smlouvy musí být prokazatelně doručen nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty od převzetí věci, nepostačí tak pouhé podání k přepravě poslední den lhůty. (4) Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout
peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. (5) Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury).Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury. (6) Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato). (7) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). (8) Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
(9) Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží od zákazníka. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případech podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění u smluv: - na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění - na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího - na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání - na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

X. Odpovědnost za škodu

(1) Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu prodaným zbožím nejvýše do kupní ceny tohoto zboží.

XI. Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito všeobecnými dodacími podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

Soubory ke stažení

Přihlaste se k odběru novinek